دعوت ۲ کشتی‌گیر کردستانی به اردوی تیم ملی کشتی
دعوت ۲ کشتی‌گیر کردستانی به اردوی تیم ملی کشتی

دعوت ۲ کشتی‌گیر کردستانی به اردوی تیم ملی کشتی


دعوت ۲ کشتی‌گیر کردستانی به اردوی تیم ملی کشتی