ببینید | شعر خوانی زن شاعر در حضور رهبری!
ببینید | شعر خوانی زن شاعر در حضور رهبری!

✅ تشویق و تمجید شعری کوتاه در مورد خانه داری از زبان زن شاعر توسط رهبر انقلاب اسلام در دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی را ببینید.


ببینید | شعر خوانی زن شاعر در حضور رهبری!

تشویق و تمجید شعری کوتاه در مورد خانه داری از زبان زن شاعر توسط رهبر انقلاب اسلام در دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی را ببینید.