عکسی از انگشتر متفاوت رهبری /شهید آل الله سلیمانی…
عکسی از انگشتر متفاوت رهبری /شهید آل الله سلیمانی…

✅ نوشته حکاکی شده روی انگشتر رهبر انقلاب هنگام بازدید از نمایشگاه دستاوردهای هوا فضای سپاه مورد توجه قرار گرفته است ؛ «شهید آل الله سلیمانی: ما ملت امام حسینیم». ۲۷۲۷


نوشته حکاکی شده روی انگشتر رهبر انقلاب هنگام بازدید از نمایشگاه دستاوردهای هوا فضای سپاه مورد توجه قرار گرفته است ؛ «شهید آل الله سلیمانی: ما ملت امام حسینیم».

عکسی از انگشتر متفاوت رهبری /شهید آل الله سلیمانی...

۲۷۲۷