عکس جدید از پسر رهبر انقلاب در زمان بازدید از تجهیزات موشکی سپاه پاسداران
عکس جدید از پسر رهبر انقلاب در زمان بازدید از تجهیزات موشکی سپاه پاسداران

✅ در جریان بازدید رهبری انقلاب از نمایشگاه هوافضای سپاه یکی از فرزندانشان نیز ایشان را همراهی کردند.
در جریان بازدید رهبری انقلاب از نمایشگاه هوافضای سپاه یکی از فرزندانشان نیز ایشان را همراهی کردند.