پرداخت بیش از هفت هزار میلیارد ریال تسهیلات ازدواج در ایلام
پرداخت بیش از هفت هزار میلیارد ریال تسهیلات ازدواج در ایلام

✅ مدیر شورای هماهنگی بانک‌های ایلام گفت: هفت هزار و ۶۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای پرداخت تسهیلات ازدواج توسط بانک‌های عامل تعیین شده به این افراد پرداخت شده است.
مدیر شورای هماهنگی بانک‌های ایلام گفت: هفت هزار و ۶۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای پرداخت تسهیلات ازدواج توسط بانک‌های عامل تعیین شده به این افراد پرداخت شده است.