برگشت ۶ برابر درآمد‌های مالیاتی به کردستان
برگشت ۶ برابر درآمد‌های مالیاتی به کردستان

مدیرکل امور مالیاتی کردستان گفت: حدود ۶ برابر درآمد‌های مالیاتی، در قالب اعتبارات جاری و عمرانی به استان برگشت داده…


مدیرکل امور مالیاتی کردستان گفت: حدود ۶ برابر درآمد‌های مالیاتی، در قالب اعتبارات جاری و عمرانی به استان برگشت داده…