پنج شنبه : ۲۵ مهر ۱۳۹۸

خانه» بایگانی 23 شهریور, 1398
دسته ، تاریخ پنج شنبه : ۲۵ مهر ۱۳۹۸ - ۰۷:۱۵

ابلاغ دستور العمل رئیس قوه قضائیه برای ساماندهی زندانیان


به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، در اجرای بند ۶۴ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، مصوب ۱۳۹۴.۰۴.۰۹ مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در زمینه حبس زدایی، «دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» ابلاغ شده از سوی آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه به شرح مواد آتی است:

ماده ۱- اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:

الف- سازمان: سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور.

ب- مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه.

پ- قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی.

ت- قانون مبارزه با مواد مخدر: قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی.

ث- قانون مجازات اسلامی: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.

ج- قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴.

چ- سامانه: سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی (سمپ).

ماده ۲- به منظور کاهش صدور قرار‌های تأمین کیفری منتهی به بازداشت اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف – در خصوص اظهار نظر نسبت به قرار‌های بازداشت موقت صادره، دادستان‌ها یا معاونان آن‌ها تا حد امکان شخصا نسبت به ضرورت قانونی، عواقب و آثار این قرار به ویژه نوجوانان، جوانان، زنان، سالخوردگان، بیماران و افراد فاقد سابقه کیفری بررسی و اعلام نظر نمایند.

ب- قرار‌های تأمین کیفری از نوع کفالت و وثیقه تا حدامکان به نحوی صادر شود که متهم فرصت کافی جهت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه داشته باشد. در صورت تأمین قرار، وفق مقررات و خارج از وقت اداری، مرجع صادر کننده قرار یا قاضی کشیک، مکلف به پذیرش آن می‌باشد. دادستان‌ها در اجرای «دستورالعمل فوریت‌های قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک مصوب ۱۳۹۵»، مکلف‌اند واحد کشیک قضایی را خارج از وقت اداری و روز‌های تعطیل به این امر اختصاص دهند. مرکز با همکاری سازمان بستر لازم را جهت ارتباط مکانیزه واحد کشیک قضایی با زندان فراهم می‌نماید تا بدون نیاز به اعزام زندانی، درخواست وی برای قاضی کشیک ارسال و با حضور وثیقه گذار یا کفیل در واحد کشیک و طی مراحل قانونی، دستور قضایی دائر بر آزادی متهم در بستر سامانه به زندان اعلام شود.

پ – مرجع صادرکننده قرار تأمین کیفری و همچنین رئیس زندان یا معاون وی در اجرای حکم مقرر در تبصره ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مکلف اند به منظور دسترسی متهم به کفیل یا وثیقه گذار و یا اشخاصی که برای این منظور معرفی می‌کند، تمهیدات لازم را فراهم نمایند.

تبصره ۱- واحد کشیک قضایی برای پذیرش کفیل یا تودیع وثیقه از مطالبه اصل پرونده خودداری نماید. مرکز مکلف است نسبت به ایجاد شبکه دسترسی واحد کشیک قضایی به پرونده و ثبت اقدامات، امکانات لازم را فراهم نماید. تا فراهم شدن بستر لازم برای تحقق این امر توسط مرکز، اوراقی از پرونده که برای اتخاذ تصمیم در این خصوص لازم است باید خارج از وقت اداری و روز‌های تعطیل در دسترس قاضی کشیک قرار گیرد.

تبصره ۲- با پیشنهاد دادستان مرکز استان و موافقت رئیس قوه قضاییه، در حوزه قضایی شهرستان حسب ضرورت و به تناسب آمار متهمان تحت قرار، واحد کشیک قضایی اختصاصی در زندان تشکیل می‌شود. مدیر کل زندان‌های استان مکلف است مکان مناسب برای استقرار واحد کشیک قضایی اختصاص دهد.

تبصره ۳- در اجرای ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری مرجع قضایی در زمان معرفی متهم به زندان، اطلاعات کامل قرار تامین کیفری را به نحوی که تودیع وثیقه یا پذیرش کفیل نیازمند دسترسی به اصل پرونده نباشد، در برگ اعزام زندانی و سامانه درج می‌کند. در صورت عدم رعایت موارد مذکور، رئیس زندان مکلف است بلافاصله مراتب را جهت پیگیری به مرجع قضایی و سازمان منعکس نماید.

ت- دادستان‌ها باید ترتیبی اتخاذ نماینده تا در صورت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه در وقت اداری یا خارج از آن و فراهم بودن موجبات پذیرش تأمین، متهم به زندان معرفی نشود.

ماده ۳- رئیس دادگستری با همکاری مرکز تمهیدات لازم را جهت برقراری ارتباط از طریق سامانه الکترونیکی برخط (آنلاین) فراهم می‌نماید تا ضمن تسریع در فرآیند احراز مالکیت، ارزیابی و توقیف ملک در وقت اداری یا خارج از آن، از اعزام متهمان به زندان جلوگیری شود. تا زمان برقراری ارتباط، تمهیدات لازم جهت استقرار کارشناسان رسمی دادگستری و نمایندگان ادارات ثبت اسناد در واحد‌های قضایی و واحد کشیک اختصاصی معمول گردد.

تبصره – چنانچه به نظر قاضی صادر کننده قرار تامین کیفری و یا قرار قبولی آن، ملک معرفی شده از لحاظ قیمت روز، مساحت و موقعیت، تکافوی مبلغ وثیقه را بنماید، نیازی به کارشناسی جهت ارزیابی و تقویم آن نمی‌باشد.

ماده ۴- دادستان عمومی و انقلاب و سرپرستان نواحی دادسرا مکلف‌اند بر تمامی قرار‌های صادره توسط قضات دادسرا که منتهی به بازداشت شده است از حیث تناسب قرار تامین و امکان پذیرش آن با توجه به تامین‌های معرفی شده از سوی متهم نظارت نمایند تا از صدور قرار‌های نامتناسب یا تاخیر در پذیرش تأمین و زندانی شدن متهم جلوگیری شود. همچنین، لازم است ضمن بررسی روزانه آمار بازداشتی‌های دادسرا، دستورات لازم را صادر کنند. سازمان نیز موظف است در مقاطع سه ماهه، اسامی زندانیان تحت قرار را به تفکیک استان برای دادستانی کل کشور و حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال و روند افزایش یا کاهش آنان را به نحو تحلیلی گزارش کند. دادستان کل کشور پیگیری و اقدامات لازم را جهت تعیین تکلیف وضعیت این افراد به عمل خواهد آورد.

ماده ۵- طرح‌هایی که منتهی به دستگیری جمعی افراد می‌شود صرفا با موافقت دادستان حوزه قضایی و پس از ارائه آموزش‌های لازم به ضابطان قابل اجرا خواهد شد.

تبصره – دادستان کل کشور تمهیدات لازم را جهت اجرایی شدن این ماده فراهم می‌آورد.

ماده ۶- با توجه به مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، دادستان‌ها مراقبت نمایند:

الف – افراد معتاد جز در شرایط مقرر در قانون، تحت هیچ شرایطی به زندان معرفی نشوند.

ب – از تبدیل عنوان «اعتیاد» به عنوان مجرمانه «استعمال مواد مخدر» با هدف فراهم شدن زمینه بازداشت فرد معتاد و معرفی وی به زندان خودداری شود.

تبصره – دادستان کل کشور با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه پیگیری لازم را جهت توسعه مراکز مذکور در مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر به عمل آورد.

ماده ۷- در اجرای قوانین و مقررات راجع به حبس زدایی و استفاده از تأسیسات حقوقی مفید از قبیل تعویق صدور حکم، تخفیف مجازات و معافیت از آن، نظام نیمه آزادی و مجازات‌های جایگزین حبس لازم است:

الف – قضات محاکم از صدور حکم به مجازات حبس در مورد افراد واجد شرایط مجازات‌های جایگزین حبس اجتناب نمایند.

ب – روسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌ها مراقبت نمایند تا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی در خصوص قرار‌های تأمین کیفری و مجازات جایگزین حبس، تا حد امکان از ورود افراد کمتر از هجده سال سن، افراد فاقد پیشینه کیفری و زنان به زندان جلوگیری شود.

پ – محاکم تجدیدنظر در رسیدگی به اعتراض نسبت به احکام مشتمل بر مجازات حبس، سیاست‌های تقنینی دایر به حبس زدایی را مورد توجه قرار دهند.

تبصره – روسای کل دادگستری استان‌ها ضمن نظارت بر نحوه بکارگیری ظرفیت‌های قانونی در راستای حبس زدایی توسط قضات و ارائه آموزش‌های لازم در این زمینه به آنان، برنامه ریزی نمایند تا حداقل پانزده درصد آرای صادره از محاکم کیفری متضمن مجازات جایگزین حبس باشد.

ماده ۸- با عنایت به محدودیت مقرر در ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب ۱۳۹۲ در رابطه با حبس بدل از جزای نقدی و مفاد ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی مبنی بر کاهش حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی، قضات اجرای احکام و روسای زندان‌ها باید مراقبت نمایند که زندانی بیش از نصاب مقرر قانونی (سه سال در ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی و پانزده سال در ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) در بازداشت نماند. در مواردی که تبدیل جزای نقدی به حبس مستلزم اتخاذ تصمیم از سوی دادگاه باشد، قاضی اجرای احکام مراتب عجز محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی را جهت اقدام مقتضی به مرجع ذیربط، منعکس می‌نماید. دادستان مکلف است ضمن نظارت بر عملکرد قضات اجرای احکام و روسای زندانها، در مواردی که عدم پرداخت جزای نقدی منجر به بازداشت می‌شود، مدت بازداشت بدل از جزای نقدی به طور دقیق معین و به زندان ابلاغ شود.

تبصره – حکم موضوع مواد ۲۷ و ۲۹ قانون مجازات اسلامی در مورد محکومان به ارتکاب کلیه جرایم از جمله جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان به استثنای محکومان موضوع ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ جاری می‌باشد.

ماده ۹- چنانچه در قانون برای عناوین اتهامی مطرح در پرونده مجازات حبس مقرر نشده باشد و یا در مواردی نظیر جرایم موضوع بند‌های ۱ و ۲ مواد ۴ و ۵ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر که مدت حبس مقرر در قانون کمتر از شش ماه است، در صورتی که متهم قادر به سپردن تامین نباشد، پرونده با صدور کیفرخواست و به قید فوریت به دادگاه ارسال می‌شود. در مورد این پرونده‌ها و نیز در مواردی که رسیدگی به طور مستقیم در صلاحیت محاکم است، دادگاه خارج از نوبت با قید فوریت و حتی الامکان در همان روز رسیدگی و حکم صادر می‌کند.

تبصره – رئیس کل دادگستری استان مکلف است شعبی را برای رسیدگی به این پرونده‌ها اختصاص دهد و تا حد امکان از ارجاع دیگر پرونده‌ها به شعبه خودداری کند. مرکز مکلف است بستر ثبت اطلاعات موضوع این ماده را با عنوان «کیفرخواست فوری» و به نحوی که ارزیابی عملکرد شعب مذکور میسر باشد، فراهم نماید.

ماده ۱۰- با توجه به شرایط آزادی مشروط مندرج در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، روسای زندان‌ها موظف اند با بررسی اخلاق، حالات و رفتار زندانیان در دوران تحمل حبس، درخواست آزادی مشروط زندانیان واجد شرایط را برای اجرای احکام دادسرا ارسال نمایند. قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است حداکثر ظرف یک هفته درخواست را بررسی و نتیجه رسیدگی اعم از ارسال پرونده به دادگاه و یا مخالفت با درخواست که باید همراه با ذکر دلایل باشد را در سامانه منعکس نماید تا به اطلاع زندانی برسد. رسیدگی به درخواست آزادی مشروط در دادگاه خارج از نوبت و یا قید فوریت به عمل می‌آید.

ماده ۱۱- سازمان مکلف است در اجرای ماده ۳۱ قانون مبارزه با مواد مخدر محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جزای نقدی مورد حکم نمی‌باشند را به ازای چهارصد هزار ریال برای هر روز، صرفا در زندان‌های نیمه باز یا مراکز اشتغال و حرفه آموزی نگهداری نماید.

تبصره – قاضی اجرای احکام با رعایت تبصره ۱ ماده ۳۱ نسبت به تقسیط جزای نقدی اقدام می‌نماید.

ماده ۱۲- به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و پس از فراهم شدن امکانات لازم برای مراقبت الکترونیکی، قضات محاکم طبق مواد مربوط به قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری، مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و آیین نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی مصوب ۱۳۹۷، حکم به اجرای مجازات حبس از طریق حضور در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی صادر می‌نمایند.

ماده ۱۳- شورای طبقه بندی زندانیان به ریاست قاضی اجرای احکام کیفری به صورت منظم و مستمر تشکیل جلسه داده و با اخذ نظریه مددکار اجتماعی معاونت اجرای احکام، در خصوص درخواست‌های مرخصی، آزادی مشروط، نظام‌های آزادی و نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، عفو زندانیان واجد شرایط و سایر مواردی که در قانون آیین دادرسی کیفری به ویژه ماده ۵۵۳ قانون مذکور و آیین نامه اجرایی سازمان برای این شورا مقرر شده است تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید.

تبصره ۱- تا تصویب آیین نامه موضوع ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان‌ها و روسای حوزه‌های قضایی بخش با رعایت ماده فوق و معیار‌های مقرر در آیین نامه اجرایی سازمان، درصورت لزوم راسا نسبت به اعطای مرخصی اقدام می‌نمایند.

تبصره ۲- رئیس کل دادگستری استان با پیشنهاد مدیرکل زندان‌های استان حسب ضرورت نسبت به استقرار دادرس علی البدل در زندان حوزه قضایی هر شهرستان اقدام می‌نماید تا در خصوص اعطای مرخصی به محکومان مالی و رسیدگی به درخواست‌های زندانی مبنی بر تقسیط، تبدیل جزای نقدی و آزادی مشروط تصمیم مقتضی اتخاذ شود.

تبصره ۳- درصورتی که مددکار اجتماعی معاونت اجرای احکام به تعداد کافی نباشد، نظریه مددکار اجتماعی زندان اخذ می‌شود.

تبصره ۴- سازمان مکلف است کلیه فعالیت‌های محکومان در زندان را جهت بررسی و سنجش اقدامات اصلاحی و تربیتی، اتقان مصوبات شورای طبقه بندی و بهره برداری مراجع قضایی امتیازبندی نماید.

ماده ۱۴- اعطای مرخصی به زندانیان با اخذ تأمین‌های کیفری، موضوع ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری به عمل می‌آید. زندانیان محکوم به حبس از بابت جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، افرادی که باقی مانده محکومیت آنان کمتر از چهار ماه است و همچنین افرادی که نسبت به بازگشت آنان به زندان اطمینان حاصل است، به تشخیص قاضی اجرای احکام با صدور یکی از قرار‌های تامین کیفری موضوع بند‌های الف، ب، پ، ت، ث، ج و چ ماده مذکور، در چارچوب قوانین و مقررات به مرخصی اعزام می‌شوند.

ماده ۱۵- با عنایت به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در رسیدگی به ادعای اعسار خوانده یا محکوم مالی به شرح زیر اقدام می‌شود:

الف – هرگاه خوانده دعوا تقاضای مهلت یا تقسیط نماید و یا مدعی اعسار باشد، در اجرای رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور دادگاه به هر دو دعوا به صورت توأمان رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌نماید.

ب- در خصوص ادعای اعسار محکوم علیه و درخواست محکوم له مبنی بر بازداشت وی به جهت امتناع از پرداخت محکوم به، مطابق ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد، اثبات اعسار بر عهده اوست؛ مگر این‌که ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است. در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت یا تحصیل نکرده باشد مانند مدیون به پرداخت مهریه و دیه، هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند دلایل کافی بر ملائت فعلی یا سابق او را ارائه کند و یا ملائت او نزد قاضی محرز نباشد، ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون پذیرفته می‌شود.

پ- رسیدگی به درخواست اعسار زندانی خارج از نوبت به عمل می‌آید. دادگاه به نحو مقتضی دادخواست و ضمائم آن را به محکوم‌له ابلاغ و ظرف حداکثر سی روز به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌کند. دادگاه در صورت احراز اعسار زندانی، نسبت به آزادی وی اقدام می‌کند هر چند رأی صادره غیر قطعی باشد.

ت – مطابق ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم به اعسار، با ملاحظه وضعیت وی مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم به تقسیط بدهی صادر می‌کند.

ماده ۱۶- چنانچه محکوم علیه در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در زندان باشد، قاضی اجرای احکام با موافقت دادگاه و اخذ تامین مناسب برای مدتی که دادگاه تعیین می‌نماید، به محکوم علیه جهت پرداخت محکوم به یا جلب رضایت محکوم له مرخصی اعطا می‌کند. درخواست محکوم علیه و تصمیم دادگاه در سامانه ثبت و به زندان اعلام می‌شود.

ماده ۱۷- قضات اجرای احکام کیفری مطابق مفاد مواد ۴۸۹، ۵۰۲، ۵۵۲ و ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری وظایفی از قبیل نظارت بر امور زندانیان، اعلام نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط، پیشنهاد اجرای نظام‌های نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند، محکومان مبتلا به بیماری‌های جسمی و روانی و دیگر زندانیان نیازمند به مراقبت و توجه ویژه و پیشنهاد کاهش مدت تعلیق اجرای مجازات محکومان را بر عهده داشته و مکلف اند با بررسی پرونده‌ها در اسرع وقت اقدام مقتضی را به عمل آورند.

تبصره ۱- مرکز مکلف است بخش «مدیریت پرونده‌های نظارت قضایی زندانیان» را در سامانه ایجاد و در راستای وظایف قضات اجرای احکام کیفری مذکور در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری و در چارچوب «آیین نامه شیوه استقرار و اجرای وظایف معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن در زندان‌ها و موسسات کیفری مصوب ۱۳۹۵»، دسترسی متناسب را برای آنان پیش بینی و برقرار کند.

تبصره ۲- تمام درخواست‌های قضایی زندانیان در سامانه زندانی ثبت می‌شود و قاضی اجرای احکام کیفری مستقر در زندان حداکثر ظرف یک هفته نسبت به بررسی و انعکاس نتیجه در سامانه اقدام می‌نماید. رئیس زندان نیز مراتب را به زندانی ابلاغ و نتیجه را با ذکر تاریخ و ساعت در سامانه منعکس می‌کند.

تبصره ۳- رئیس زندان در اجرای ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری زندانیان بیمار را جهت اخذ نظر پزشکی قانونی به قاضی اجرای احکام کیفری معرفی می‌نماید. اظهار نظر پزشکی قانونی باید صریح، روشن و منطبق بر قیود مذکور درماده ۵۰۲ قانون مذکور باشد.

ماده ۱۸- در اجرای وظایف محوله در آیین نامه اجرایی سازمان و این دستورالعمل، دادستان‌ها، روسای حوزه‌های قضایی بخش و قضات اجرای احکام کیفری مکلف‌اند به نحو مستمر در زندان حضور یافته و مشکلات قضایی زندانیان و ادعا‌های آنان از قبیل عدم پذیرش تامین کیفری توسط مراجع قضایی، طولانی شدن فرآیند رسیدگی و ایام بازداشت و یا عدم توجه اتهام را بررسی کرده و با انعکاس آن به مقامات قضایی ذی‌ربط موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری کنند.

تبصره – درخواست زندانیان در سامانه ثبت و حداکثر ظرف یک هفته پیگیری می‌شود و به شیوه مذکور درتبصره ۲ ماده ۱۷ این دستورالمعمل به اطلاع زندان و زندانی می‌رسد.

ماده ۱۹- در خصوص زندانیان موضوع ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به شرح زیر اقدام می‌شود:

الف – در صورت اعلام زندانی مبنی بر داشتن اموالی جهت اجرای حکم، قاضی اجرای احکام کیفری فهرست و مشخصات کامل اموال را نزد دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری می‌کند.

ب- درصورت وجود ابهام در رأی صادره شده، عدم تعیین خصوصیات و میزان دقیق مالی که باید مسترد شود و یا در صورت نیاز به تعیین قیمت مال در فرض عین معین و قیمی بودن محکوم به و تلف واقعی یا حکمی آن قاضی اجرای احکام کیفری در اسرع وقت نظر مرجع قضایی را اخذ و مراتب را به زندان اعلام می‌کند.

پ- در صورت درخواست زندانی مبنی بر استفاده از مرخصی یا برقراری تماس با خارج از زندان در جهت اخذ رضایت محکوم له، قاضی اجرای احکام کیفری به فوریت و وفق مقررات حاکم ترتیب اعطای مرخصی یا تماس و ارتباط زندانی را فراهم می‌آورد.

ت – در صورت عدم طرح دعوای اعسار در دادگاه توسط زندانی که مدعی اعسار است، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن ارشاد درخواست وی را اخذ و به دادگاه ارسال و نسبت به پیگیری پرونده تا حصول نتیجه اقدام می‌نماید.

ث – در صورت تقاضای متهم یا محکوم علیه و در راستای جلب رضایت شاکی یا محکوم له، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را به شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان موضوع ماده ۲۰ این دستور العمل اعلام و تا حصول نتیجه پیگیری می‌کند.

تبصره – تمام اقدامات فوق و نتایج حاصله در سامانه ثبت می‌شود.

ماده ۲۰- مرکز امور شورا‌های حل اختلاف مکلف است با همکاری سازمان به تعداد مورد نیاز درتمامی زندان‌ها «شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان» تشکیل دهد. اعضای شورا باید در راستای تحقق صلح و سازش بین زندانی و شاکی یا مدعی خصوصی از تمامی ظرفیت‌های موجود استفاده کرده و در مسیر رفع مشکلات و حصول سازش به نحوی که به آزادی زندانی منجر شود، تلاش مضاعف نمایند.

ماده ۲۱- روسای زندان‌ها و کانون‌های اصلاح و تربیت مکلف‌اند به طور مستمر وضعیت زندانیان را رصد کرده و آمار زندانیان و گزارش وضعیت آنان را به قاضی اجرای احکام کیفری، دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش و مقام قضایی مربوطه منعکس کنند.

تبصره – در اجرای تبصره ۳ ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری زندانی حق دارد حبس موضوع محکومیت خود را در زندان محل اقامتگاهش سپری نماید مگر آنکه این امر موجب مفسده باشد که در این صورت با تشخیص قاضی صادر کننده رأی قطعی، محکوم علیه به نزدیک‌ترین زندان به محل اقامت وی منتقل می‌شود.

ماده ۲۲- به منظور ثبت اطلاعات راجع به هویت زندانیان و مشخصات کامل آنان و ارائه این اطلاعات به صورت برخط به روسای کل دادگستری‌ها، دادستان‌ها و روسای حوزه قضایی بخش، مرکز مکلف است با همکاری سازمان، سامانه الکترونیکی مربوط را در هر حوزه قضایی راه اندازی کند.

تبصره – دادستانی کل کشور معیار‌های موثر در کاهش جمعیت زندان‌ها مبتنی بر به کارگیری همه ظرفیت‌های مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی را تعیین و عملکرد دادگستری‌های سراسر کشور را بر اساس معیار‌های فوق الذکر ارزیابی می‌کند و با همکاری مرکز، رتبه بندی تحلیلی هر یک از استان‌ها را در مقاطع سه ماهه جهت بهره برداری لازم به معاون اول قوه قضاییه ارائه می‌نماید.

ماده ۲۳- روسای سازمان‌ها، نهاد‌ها و واحد‌های تابع قوه قضاییه از جمله ادارات کل زندانها، ثبت اسناد و املاک و پزشکی قانونی جهت اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل که بر عهده سازمان متبوع آنان است، پیگیری‌های لازم را به عمل می‌آورند.

ماده ۲۴- معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با همکاری سایر بخش‌های مرتبط نسبت به طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی با موضوع کاهش جمعیت کیفری برای مدیران، قضات و ضابطان اقدام می‌نماید.

ماده ۲۵- مرکز مکلف است سامانه‌ای تحت عنوان «کارنامه آماری تصمیمات قضایی» جهت ثبت عملکرد مقام‌های قضایی در خصوص موضوعات این دستورالعمل ایجاد و امکان دسترسی به این کارنامه را به صورت برخط برای دادسرای انتظامی قضات فراهم کند.

تبصره ۱- مرکز مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، نظر دادستانی کل کشور و دادسرای انتظامی قضات در خصوص نحوه طراحی کارنامه مذکور را اخذ و در سامانه لحاظ کند.

تبصره ۲- دادسرای انتظامی قضات در بررسی کارنامه آماری تصمیمات قضات، مفاد این دستورالعمل را مورد نظر قرار می‌دهد.

ماده ۲۶- رئیس کل دادگستری استان بر عملکرد قضات دادسرا و دادگاه از جهت بکارگیری ظرفیت‌های قانونی در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها نظارت می‌نماید و قضاتی که با رعایت قوانین و مقررات از قرار‌های منجر به بازداشت یا حکم حبس کمتر استفاده کرده و از مجازات‌های جایگزین حبس بهره می‌گیرند و همچنین دادستان‌ها و قضات اجرای احکام کیفری که وفق قوانین و مفاد این دستورالعمل در جهت کاهش جمعیت کیفری اقدام می‌نمایند را به نحو مناسب تشویق کرده و برای آنان پاداش در نظر می‌گیرد. همچنین، رئیس کل دادگستری استان مکلف است در مورد قضاتی که عدم نظارت مستمر آن‌ها نسبت به زندانیان منجر به بازداشت غیرقانونی افراد از قبیل ادامه بازداشت پس از اتمام محکومیت می‌شود، مراتب را به دادستانی کل کشور و دادسرای انتظامی قضات اعلام نماید.

ماده ۲۷- نظارت، هماهنگی و پی‌گیری اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل با دادستان کل کشور است. در این راستا، هر سه ماه یکبار جلسه‌ای به ریاست دادستان کل کشور و با عضویت معاون راهبردی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، رئیس سازمان، رئیس مرکز، دادستان انتظامی قضات، رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران در محل دادستانی کل کشور تشکیل می‌شود. در مراکز استان‌ها نیز هر ماه یک بار جلسه‌ای زیر نظر رئیس کل دادگستری و با حضور اعضای مرتبط جهت اجرای دقیق این دستورالعمل تشکیل و نسبت به گزارش‌ها و مشکلات مربوط اتخاذ تصمیم می‌گردد. رئیس کل دادگستری استان موظف است هر سه ماه یکبار گزارش جلسه و تصمیمات متخذه را برای دادستان کل کشور ارسال نماید.

ماده ۲۸- دادستان کل کشور هر شش ماه یکبار نحوه اجرای دستورالعمل را به رئیس قوه قضاییه گزارش می‌کند و برای استان‌های دارای عملکرد مثبت پیشنهاد تشویق می‌دهد.

ماده ۲۹- این دستور العمل جایگزین دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها به شماره ۱۰۰/۳۵۳۴۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵.۰۶.۲۳ رئیس قوه قضاییه است و در ۲۹ ماده و ۲۳ تبصره در تاریخ ۹۸.۰۵.۳۱ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.


Source link

پرونده ی تامین مالی تکفیری های سوریه از باکو/طعمه شدن خانواده های کشته های تکفیری برای دریافت پول

پرونده ی تامین مالی تکفیری های سوریه از باکو/طعمه شدن خانواده های کشته های تکفیری برای دریافت پول

مساله تامین مالی گروه های تکفیری سوریه که در آذربایجان با نام جمع آوری اعانه و صدقه به جهادگران صورت گرفته،برای اولین بار مطرح شده و احتمالا پس از این تعداد بیشتری ازاین پرونده ها ، رسانه ای خواهند شد.

گروه بین الملل آناج:دادگاه متهمین حمایت از نیروهای تکفیری آذربایجان در سوریه در حال برگزاری است بر اساس اخبار منتشرشده ازاین دادگاه،سه نفر از اتباع جمهوری آذربایجان به نام های شاهین ابراهیم اف ۲۹ ساله،ایلقار آقایف ۲۸ ساله و نامیق محمداف ۲۷ ساله متهم هستند در مجموع بیش از ۵۰۰ هزار دلار برای کمک به نیروهای تکفیری در سوریه جمع کرده و به آنها ارسال کرده اند.

بر اساس اعلام دادستانی باکو و اقرار متهم ردیف اول شاهین ابراهیم اف،با تحریک و توصیه ی برادرش که از جهادگران سلفی در سوریه بوده است،با آذربایجانی های اهل سنت در داخل و خارج از آذربایجان ارتباط برقرار کرده و از این طریق مبالغی را به عنوان کمک به جهادگران جمع آوری و به سوریه ارسال کرده است.

شاهیم ابراهیم اف اما با ردّ این اتهامات می گوید برای کمک مالی به اشخاص و گروه های تروریستی قدمی برنداشته و فقط بخشی از طلب های برادرش و مقداری صدقه جمع کرده و صرف امور و احتیاجاتمالیخانواده ی وی کرده و بخش دیگر را به ایلقار آقایف ملقب به “ابو قاقا” تحویل داده است.

طبق ادعاهای شاهین ابراهیم اف، وی با همراهی همسرش در سال ۲۰۱۶ به ترکیه رفته بودند و دراین سفر همسربرادرش نیزبا آنها همراه بود اما بعد از ورود به ترکیه،همسر وی و همسر برادرش برای شرکت در جهاد ]نکاح[زنان به سوریه رفته بودند.

متهم ردیف دوم این پرونده ایلقار آقایف ملقب به ابو قاقا متولد رایون آغدام بوده و می گوید از سال ۲۰۱۲ به طریقت اهل سنت درآمده و در یک کافه به نام شوشا با ابوابراهیم(برادر شاهین ابراهیم اف) آشنا شده است.می گوید یک سال بعد از این آشنایی ابوابراهیم به سوریه رفت اما از طریق “تلگرام” با هم ارتباط داشتیم و وی از جنگ ها و نبردهای مختلف می گفت اما در سال ۲۰۱۷ از وی تقاضا کرد که اگر امکان حضور در جنگ را نداریم با کمک مالی برای جهادگران، قدم برداریم و کمک های مالی را از خانواده های نیروهای جهادی و اطرافیان آنها و همچنین آذربایجانی های مقیم دیگر کشورها جمع آوری و به سوریه ارسال کنیم.

ابو قاقا در جریان دادگاه با توضیح چگونگی ارسال پول های جمع آوری شده به سوریه،گفته است با چند واسطه در ترکیه پول ها را به ابوابراهیم می رساندیم اما از چگونگی هزینه کرد آنها اطلاعی نداشتیم.

نامیق محمد اف متهم ردیف سوم نیز از جذب وی به شبکه ی جمع آوری و ارسال کمک های مالی به جهادگران آذری در سوریه، توسط ابوقاقا صحبت کرده است.نامیق محمداف میگوید ابوقاقا از وضعیت نابسامان مالی جهادگران و خانواده هایشان در سوریه و ترکیه گفته و از وی کمک خواسته تا برای کمک به هم کیشانشان،بخشی از پول هایی را که توسط آذری های خارج نشین جمع آوری و ارسال شده است را تحویل گرفته و به صورت نقد تحویل بدهد.

وی می گوید در یک مورد که یکی از جهادگران نیاز فوری به بیست هزار دلار پول داشت و گفته بود در صورت عدم تامین پول، اعدام خواهد شد،شخصا این مبلغ را درترکیه به رابط مالی تحویل داده است.

طبق اعلام دادگاه برخی از رابطین این شبکه در سوریه و ترکیه،خانواده های کسانی را که در جنگ کشته شده بودند به عنوان طعمه استفاده کرده و با تماس تلفنی از نزدیکانشان می خواستند تا پول لازم برای بازگشت آنها به آذربایجان را فراهم کرده و به رابطین تحویل دهند.

آمارهای مختلفی از تعدادی آذربایجانی هایی که به گروه های مختلف تکفیری پیوسته اند،منتشر شده است که بعد از برچیده شدن خلافت داعش در سوریه و کشته شدن تعدادی از آنها،تعدادی دیگر نیز به آذربایجان بازگشته و توسط نیروهای امنیتی این کشور دستگیر شده اند.موضوع کمک های مالی به گروه های تکفیری در آذربایجان که با نام جمع آوری اعانه و صدقه به جهادگران صورت گرفته،برای اولین بار مطرح شده و احتمالا پس از این تعداد بیشتری ازاین پرونده ها ، رسانه ای خواهند شد.

گزارش از:امیرفاطمی

 

انتهای پیام/

 

 

 


Source link

آیا معامله‌ای بین ایران و آمریکا در راه است؟/ «ایران» برای توافق احتمالی چه باید بکند؟همانطور که «حسین موسویان» مذاکره کننده اسبق هسته ای و استاد دانشگاه پرینستون آمریکا پیشنهاد کرده، اگر ترامپ معامله خوبی با ایران می خواهد انجام بدهد، بهتر است جمهوری اسلامی ایران بجای سیاست فعلی “خروج گام به گام از برجام” ، باید بلادرنگ از برجام خارج شده و همزمان عضویت خود در معاهده عدم اشاعه هسته ای( ان پی تی) را به تعلیق درآورده و سپس با ترامپ در مورد یک معامله “حقوق هسته ای…


Source link

با مستندات موجود، واگذاری ایران‌ایرتور از اساس باطل است/ عدالتخواهی در بیت‌المال با کدخدامنشی تناقض دارد

با مستندات موجود، واگذاری ایران‌ایرتور از اساس باطل است/ عدالتخواهی در بیت‌المال با کدخدامنشی تناقض دارد

پژمانفر اظهار داشت: دعوای مشهد یا تبریز، ترفند جریان فشار است که ذهن مخاطبین را از اصل مسئله دور کند.

نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار آناج به استنادات خود در رابطه با واگذاری شرکت ایران ایرتور اشاره کرد و اظهار داشت: اولویت ما بررسی قانونی یا غیرقانونی بودن این واگذاری است. آیا سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری شرکت ایران ایرتور به آقای مجید شکاری اقدام قانونی کرده است یا غیرقانونی؟

وی ادامه داد: دعوای مشهد یا تبریز، ترفند جریان فشار است که ذهن مخاطبین را از اصل مسئله دور کند.

نماینده مشهد با اشاره به غیرقانونی بودن این واگذاری خاطرنشان ساخت: بنده با مستندات موجود، اعلام کردم که این واگذاری غیرقانونی است و دستگاه قضایی باید این مسئله را بررسی کند؛ اگر نسبت به بیت المال اجحافی  صورت گرفته باید سریعا اصلاح شود.

پژمانفر ادامه داد: من نماینده مردم مشهد هستم اما طبق قانون اساسی پاسخگوی کل ملت شریف ایران خواهم بود. بخصوص مردم تبریز و آذربایجان که در پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نقش بی بدیلی داشته اند.

عضو کمسیون فرهنگی مجلس در خصوص روند واگذاری ایران ایرتور ابراز داشت: در سال۹۴ سازمان خصوصی‌سازی، شرکت ایران ایرتور را به آقای مجید شکاری واگذار کرده و طبق ادعای این سازمان براساس وکالتی که داشتند واگذار شده است.

وی افزود: حال این سوال مطرح است که سازمان مذکور آیا از وکالت صادره در واگذاری استفاده کرده است یا اصالتا واگذار کرده اند؟! در هر دوصورت بنده مستنداتی در اختیار دارم که قرارداد بین سازمان خصوصی‌سازی و شخص خریدار با استناد به قانون مدنی و سایر قوانین عمومی معامله‌ی باطل است. 

نماینده مردم مشهد در رابطه با بحث هایی که برخی نمایندگان تبریز مطرح می کنند گفت: شان برادران بزرگوارمان اقایان فرهنگی و پزشکیان بالاتر از این است که مسائل قومیتی مطرح کنند و مسئله اصلی در لابلای این موضوعات گم شود.

وی در رابطه با دیدارش با نائب رئیس مجلس عنوان کرد: ایشان با من صحبتی داشتند و می‌خواستند، کدخدامنشانه این مسئله حل شود اما در همان جلسه به ایشان گفتم که بحث بیت المال با کدخدامنشی حل نمی شود و با روحیات عدالتخواهی شما منافات دارد.

انتهای پیام/


Source link

جذب دانشجویان خارجی افزایش ده برابری داشت/ دانشگاه تبریز، در کنار بهترین مراکز علمی جهان

جذب دانشجویان خارجی افزایش ده برابری داشت/ دانشگاه تبریز، در کنار بهترین مراکز علمی جهان

مجیدی گفت: دانشگاه تبریز به عنوان بزرگ‌ترین مرکز علمی غرب و شمال‌غرب کشور، عهده‌دار بخش بزرگی از مسئولیت تولید علم و فناوری است.

به گزارش آناج، میررضا مجیدی، رئیس دانشگاه تبریز اظهار داشت: رتبه‌بندی جهانی تایمز، برترین دانشگاه‌های جهان در سال ۲۰۲۰ را منتشر کرده که ۴۰ دانشگاه ایرانی و در راس آنها دانشگاه تبریز در جمع هزار و ۴۰۰ دانشگاه برتر دنیا قرار گرفته است.

وی افزود: در این رتبه‌بندی در بین ۴۰ دانشگاه برتر ایرانی جهان، دانشگاه تبریز در بین دانشگاه‌های ایرانی، رتبه چهاردهم را به خود اختصاص داده و رتبه این دانشگاه در دامنه‌ای بین ۶۰۱ الی ۸۰۰ قرار دارد. در طول دو سال گذشته اقدامات خوبی در زمینه ارتباطات بین‌الملل به ویژه جذب دانشجویان خارجی در دانشگاه تبریز انجام شده است و جذب این دانشجویان از حدود ۴۰ نفر در سال ۲۰۱۷ به حدود ۵۰۰ دانشجو رسیده و رشد بیش از ۱۰ برابری داشته است که با این روند در رتبه‌بندی‌های بعدی در این پارامتر نیز امتیاز خوبی کسب می‌کنیم. 

  وی ادامه داد: برخی دانشگاه‌های کوچک‎تر در رتبه‌بندی جدید تایمز از امتیازات بالاتری برخوردار هستند که این نیز به تعداد کم اعضای هیات علمی و دانشجویان و در نتیجه ارجاعات زیاد این مراکز علمی بازمی‌گردد، امتیازات دانشگاه‌های مادر مانند دانشگاه تبریز و تهران در مجموع نزدیک به استاندارد و نرمال است.

مجیدی گفت: در جدول رتبه‌بندی سال ۲۰۲۰  تایمز، ۱۳۹۶ دانشگاه از ۹۲ کشور به عنوان دانشگاه‌های برتر جهان معرفی شده که در این میان دانشگاه آکسفورد از کشور انگلستان رتبه اول دنیا را کسب کرده است.

رئیس دانشگاه تبریز، با تاکید بر اینکه  رتبه‌بندی جهانی آموزش عالی «تایمز» موسسه‌های پیشرو جهان را در پنج حوزه آموزش، چشم‌انداز جهانی، پژوهش، استنادها، و درآمدهای صنعتی، بر پایه ۱۳ سنجه کمی ارزیابی می‌کند، خاطرنشان کرد: پایگاه رتبه‌بندی تایمز یکی از معتبرترین نظام‌های رتبه‌بندی بین‌المللی است که دانشگاه‌های جهان را از سال ۲۰۰۴ با همکاری تایمز و کیواس و از سال ۲۰۱۰ با همکاری تامسون رویترز رتبه‌بندی می‌کند

رییس دانشگاه تبریز افزود: این رتبه‌بندی در ۱۳ شاخص در قالب ۵ معیار کلی آموزش با وزن ۳۰ درصد، پژوهش با وزن ۳۰ درصد، استنادات با وزن ۳۰ درصد، وجهه بین‌المللی با وزن ۷.۵ درصد و ارتباط با صنعت با وزن ۲.۵ درصد بهره گرفته شده است.

وی ادامه داد: بر اساس انتشار تازه‌ترین نتیجه رتبه‌بندی جهانی شانگ‌های ۲۰۱۹، دانشگاه تبریز در جمع هزار دانشگاه برتر دنیا قرار گرفته بود.

گفتنی است، دانشگاه تبریز در حال حاضر با داشتن بیش از ۲۱دانشکده، چندین پژوهشکده و گروه پژوهشی، قطب علمی، ۸۰۰ نفر عضو هیات علمی، بیش از ۲۴ هزار  نفر دانشجو و ۴۵۷ هزار متر مربع فضای آموزشی، کمک آموزشی و پژوهشی و نیز به جهت همجواری با دانشگاه‌های بزرگ کشورهای منطقه، به عنوان بزرگ‌ترین مرکز علمی غرب و شمال‌غرب کشور، عهده‌دار بخش بزرگی از مسئولیت تولید علم و فناوری و رقابت در عرصه‌های بین‌المللی است.

انتهای پیام/


Source link

عدم محکومیت کیفری سحرخدایاری/ اصرار بر اشتباه، امری غیرقانونی است

عدم محکومیت کیفری سحرخدایاری/ اصرار بر اشتباه، امری غیرقانونی است

سخنگوی قوه قضاییه درباره موضوع «پرونده سحر خدایاری (دختر آبی)» گفت: این مرحومه در مراجع قضایی به هیچ عنوان محکومیت کیفری نداشته و اصلا دادگاهی برای رسیدگی به پرونده او تشکیل نشده است.

به گزارش آناج، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در برنامه پرونده ویژه که با موضوع «پرونده سحر خدایاری (دختر آبی)» از شبکه سوم سیما پخش شد، اظهار کرد: نسبت به اصل موضوع باید بار دیگر تصریح کنم که این مرحومه در مراجع قضایی به هیچ عنوان محکومیت کیفری نداشته است و اصلا دادگاهی برای رسیدگی به پرونده او تشکیل نشده است تا بخواهد محکومیتی برای او صار شده باشد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: متاسفانه برخی از رسانه‌ها و افراد دارای مسئولیت‌های اجتماعی و سیاسی، برخلاف واقع ادعا کردند که این فرد دارای محکومیت کیفری بوده و این حکم محکومیت، زمینه ساز اقدام مرحومه شده است  که به هیج وجه این مطلب صحت ندارد.

وی خاطرنشان کرد: مطالب ادعایی دیگر در خصوص اینکه فرد دیگری به مرحومه گفته است که دارای محکومیت هستی و حکمی برائت صادر شده نیز صحت ندارد و بر اساس یک شایعه سازی و خبر سازی اینگونه ذهن افراد جامعه را مشوش کردند و خوراکی برای بیگانگان و معاندین نظام و انقلاب فراهم آوردند.

مجری برنامه از سخنگوی قوه قضاییه پرسید: با رسانه‌هایی که خبر دروغ را منتشر کردند، چه برخوردی قرار است بشود و آیا نمایندگان و کسانی که اظهارنظر کردند و اظهارنظر آن‌ها در این زمینه باعث فضاسازی شد، با قوه قضاییه تماس گرفته بودند تا در مورد پرونده کسب اطلاع کنند؟

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ گفت: متاسفانه هیچکدام از خبرگزاری‌هایی که این خبر کذب را منتشر کردند و چهره‌ها و افرادی که این خبر را در فضای مجازی بازنشر دادند، با مقامات قضایی در ارتباط با صحت و سقم این ادعا تماسی نداشتند و قبل از انتشار مطلب اقدام به بررسی این موضوع و صحت و سقم آن نکرده‌اند.

اسماعیلی خطاب به خبرگزاری‌ها، چهره‌های اجتماعی و افراد دارای مسئولیت در بخش‌های مختلف تاکید کرد: اولا تمرین کنیم و بیاموزیم که یکایک ما باید موازین شرعی و اخلاقی و قانونی را رعایت کنیم و بدون اطلاع و مستندات به شایعه سازی و شایعه پراکنی اقدام نکنیم چراکه این امر موجب تشویش اذهان عمومی جامعه می‌شود.

وی ادامه داد: ثانیا اگر به هر دلیلی این اتفاق رخ داد، عدم پذیرش اشتباه و اصلاح و جبران آن و اصرار و توجیه اشتباهات، باز امری مذموم و غیرقانونی و غیراخلاقی است.

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: حداقل در این موضوع از همین مرحومه سحر خدایاری یاد می‌گرفتند که علیرغم اینکه اشتباهی را مرتکب شده بود (نه صرفا در بحث ورود به ورزشگاه بلکه درگیر شدن و اهانت به ماموران و مطالب دیگری که از او سرزده بود)؛ اما در بازجویی‌ها به صراحت به اشتباه خود اعتراف و آن را پذیرفته و ابراز ندامت کرده است، با وجود اینکه دارای شخصیت متعادلی نبوده است. ولی آنقدر از خودش شخصیت نشان داده که اشتباه خود را بپذیرد حالا چگونه است که کسانی که ادعاهایی در جامعه ما دارند اشتباهات خود را نمی‌پذیرند و نسبت به جبران آن اقدام نمی‌کنند.

اسماعیلی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چه تضمینی وجود ندارد که دوباره همین سناریو تکرار نشود و قوه قضاییه برای جلوگیری از تکرار این سناریو چه برنامه‌ای دارد، گفت: قوه قضاییه در برخورد با موارد قانون گریزی و پیشگیری از وقوع جرم آخر خط است و برخورد قضایی به عنوان آخرین اقدام و علاج نهایی به کار گرفته می‌شود.

وی افزود: اولا قوه قضاییه انتظار اقدام مناسب از ناحیه نهادهای شبه قضایی که دارای مسئولیت حقوقی و قانونی هستند را دارد. در همین موضوع اخیر معتقدیم که در حوزه رسانه و خبرگزاری‌ها هیات نظارت بر مطبوعات، در حوزه برخی از مقامات و مسئولان اجرایی، هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری و حراست‌ها و بازرسی‌ها و در مورد نمایندگان مجلس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان باید وظایف قانونی خود را انجام دهند قبل از اینکه قوه قضاییه مداخله قضایی داشته باشد و اگر این نهادها وظیفه خودشان را به خوبی انجام دهند ممکن است اصلا ضرورتی به اقدام قضایی نباشد یا اگر آن‌ها تشخیص دادند که در ادامه اقدامات آن‌ها مرجع قضایی باید ورود پیدا کند با انعکاس موضوع به مرجع قضایی حتما وظیفه قانونی خودمان را انجام خواهیم داد.

اسماعیلی یادآور شد: البته قصور و یا کوتاهی هرکدام از این نهادها مانع اقدام دادستان و مراجع قضایی نیست. در این مورد هم تاکنون مراجع قضایی اقدام به اعلام شکایت و تشکیل پرونده نکرده اند و امیدواریم با انجام تکالیف بخش‌های دیگر نیاز به اقدام قضایی نباشد، اما در صورتی که وظایف دیگران منتهی به نتیجه مطلوب و اثربخشی نشود مراجع قضایی تکلیف قانونی خودشان را انجام خواهند داد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به مطالبه احمد امیرآبادی نماینده مردم قم که مهمان دیگر این برنامه بود مبنی بر اینکه قوه قضاییه در بحث شورای عالی فضای مجازی ورود پیدا کند و قوانین پیشگیری را بیشتر پیگیری نماید، گفت: از برنامه‌های خاص ریاست قوه قضاییه حضور موثر و اثربخش در شوراهای عالی مختلفی است که قوه قضاییه در آن ایفای نقش می‌کند و در شورای عالی فضای مجازی نیز حضور فعالی دارد و این موضوع هم در آن شورا با پیگیری ریاست قوه قضاییه تعقیب خواهد شد.

انتهای پیام/


Source link

افزایش بیش از ۱۰ برابری جذب دانشجویان خارجی/ دانشگاه تبریز، در کنار بهترین مراکز علمی جهان

افزایش بیش از ۱۰ برابری جذب دانشجویان خارجی/ دانشگاه تبریز، در کنار بهترین مراکز علمی جهان

مجیدی گفت: دانشگاه تبریز، به عنوان بزرگ‌ترین مرکز علمی غرب و شمال‌غرب کشور، عهده‌دار بخش بزرگی از مسئولیت تولید علم و فناوری و رقابت در عرصه‌های بین‌المللی است.

به گزارش آناج، میررضا مجیدی، رئیس دانشگاه تبریز اظهار داشت: رتبه‌بندی جهانی تایمز، برترین دانشگاه‌های جهان در سال ۲۰۲۰ را منتشر کرده که ۴۰ دانشگاه ایرانی و در راس آنها دانشگاه تبریز در جمع هزار و ۴۰۰ دانشگاه برتر دنیا قرار گرفته است.

وی افزود: در این رتبه‌بندی در بین ۴۰ دانشگاه برتر ایرانی جهان، دانشگاه تبریز در بین دانشگاه‌های ایرانی، رتبه چهاردهم را به خود اختصاص داده و رتبه این دانشگاه در دامنه‌ای بین ۶۰۱ الی ۸۰۰ قرار دارد. در طول دو سال گذشته اقدامات خوبی در زمینه ارتباطات بین‌الملل به ویژه جذب دانشجویان خارجی در دانشگاه تبریز انجام شده است و جذب این دانشجویان از حدود ۴۰ نفر در سال ۲۰۱۷ به حدود ۵۰۰ دانشجو رسیده و رشد بیش از ۱۰ برابری داشته است که با این روند در رتبه‌بندی‌های بعدی در این پارامتر نیز امتیاز خوبی کسب می‌کنیم. 

  وی ادامه داد: برخی دانشگاه‌های کوچک‎تر در رتبه‌بندی جدید تایمز از امتیازات بالاتری برخوردار هستند که این نیز به تعداد کم اعضای هیات علمی و دانشجویان و در نتیجه ارجاعات زیاد این مراکز علمی بازمی‌گردد، امتیازات دانشگاه‌های مادر مانند دانشگاه تبریز و تهران در مجموع نزدیک به استاندارد و نرمال است.

مجیدی گفت: در جدول رتبه‌بندی سال ۲۰۲۰  تایمز، ۱۳۹۶ دانشگاه از ۹۲ کشور به عنوان دانشگاه‌های برتر جهان معرفی شده که در این میان دانشگاه آکسفورد از کشور انگلستان رتبه اول دنیا را کسب کرده است.

رئیس دانشگاه تبریز، با تاکید بر اینکه  رتبه‌بندی جهانی آموزش عالی «تایمز» موسسه‌های پیشرو جهان را در پنج حوزه آموزش، چشم‌انداز جهانی، پژوهش، استنادها، و درآمدهای صنعتی، بر پایه ۱۳ سنجه کمی ارزیابی می‌کند، خاطرنشان کرد: پایگاه رتبه‌بندی تایمز یکی از معتبرترین نظام‌های رتبه‌بندی بین‌المللی است که دانشگاه‌های جهان را از سال ۲۰۰۴ با همکاری تایمز و کیواس و از سال ۲۰۱۰ با همکاری تامسون رویترز رتبه‌بندی می‌کند

رییس دانشگاه تبریز افزود: این رتبه‌بندی در ۱۳ شاخص در قالب ۵ معیار کلی آموزش با وزن ۳۰ درصد، پژوهش با وزن ۳۰ درصد، استنادات با وزن ۳۰ درصد، وجهه بین‌المللی با وزن ۷.۵ درصد و ارتباط با صنعت با وزن ۲.۵ درصد بهره گرفته شده است.

وی ادامه داد: بر اساس انتشار تازه‌ترین نتیجه رتبه‌بندی جهانی شانگ‌های ۲۰۱۹، دانشگاه تبریز در جمع هزار دانشگاه برتر دنیا قرار گرفته بود.

گفتنی است، دانشگاه تبریز در حال حاضر با داشتن بیش از ۲۱دانشکده، چندین پژوهشکده و گروه پژوهشی، قطب علمی، ۸۰۰ نفر عضو هیات علمی، بیش از ۲۴ هزار  نفر دانشجو و ۴۵۷ هزار متر مربع فضای آموزشی، کمک آموزشی و پژوهشی و نیز به جهت همجواری با دانشگاه‌های بزرگ کشورهای منطقه، به عنوان بزرگ‌ترین مرکز علمی غرب و شمال‌غرب کشور، عهده‌دار بخش بزرگی از مسئولیت تولید علم و فناوری و رقابت در عرصه‌های بین‌المللی است.

انتهای پیام/


Source link

برنامه کامل لیگ‌برتر فوتبال اعلام شد

برنامه کامل نوزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران از سوی سازمان لیگ اعلام شد.

به گزارش آناج به نقل از سازمان لیگ، کمیته مسابقات برنامه ۳۰ هفته نوزدهمین دوره لیگ فصل ۹۸-۹۹ را اعلام کرد.

برای جلوگیری از فشردگی مسابقات در نیم فصل دوم، نیم فصل اول مسابقات تا هفته هفدهم ادامه دارد و تعطیلات نیم فصل بعد از هفته هفدهم خواهد بود.

برنامه مسابقات از هفته هجدهم تا سی ام به دلیل اینکه هنوز قرعه کشی تیم های ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان مشخص نشده بدون ساعت اعلام شده است. بعد از تعیین برنامه مسابقات نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا ساعت مسابقات نیم فصل دوم اعلام خواهد شد.

هفته پنجم
چهارشنبه ۳ مهر ۹۸
سایپا تهران – تراکتور – ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه پاس قوامین تهران
گل گهرسیرجان – صنعت نفت آبادان- ساعت ۱۷- ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان
نفت مسجد سلیمان – شهر خودرو مشهد- ساعت ۱۸:۳۰ – ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
پارس جنوبی جم – نساجی مازندران – ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه تختی جم

پنجشنبه ۴ مهر ۹۸
پرسپولیس – فولاد مبارکه سپاهان- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه آزادی تهران
ماشین‌سازی تبریز – شاهین شهرداری بوشهر- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
فولاد خوزستان – پیکان تهران- ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه شهداء فولاد اهواز
ذوب آهن اصفهان– استقلال تهران- ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه فولاد شهر فولادشهر

هفته ششم
پنجشنبه یازده مهر ۹۸
پیکان تهران – نفت مسجد سلیمان- ساعت ۱۶- ورزشگاه شهداء شهر قدس
شاهین شهرداری بوشهر – فولاد خوزستان- ساعت ۱۷:۱۵- ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر
جمعه ۱۲ مهر ۹۸
شهر خودرو مشهد– پرسپولیس – ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد
تراکتور – پارس جنوبی جم- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه یادگار امام تبریز
نساجی مازندران– ماشین سازی تبریز- ساعت ۱۷- ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
فولاد مبارکه سپاهان – ذوب آهن اصفهان- ساعت ۱۷:۰۵- ورزشگاه نقش جهان اصفهان
صنعت نفت آبادان – سایپا تهران- ساعت ۱۷:۱۵- ورزشگاه تختی آبادان
استقلال تهران– گل گهرسیرجان- ساعت ۱۸:۱۵- ورزشگاه آزادی تهران

هفته هفتم
دوشنبه ۲۹ مهر ۹۸
نساجی مازندران – تراکتور- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
ماشین سازی تبریز– فولادخوزستان – ساعت ۱۶- ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
گل گهرسیرجان – فولاد مبارکه سپاهان- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه امام علی (ع( سیرجان
سایپا تهران– استقلال تهران- ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه شهداء شهر قدس
ذوب آهن اصفهان– شهر خودرو مشهد- ساعت ۱۶:۵۰- ورزشگاه فولاد شهر فولادشهر
نفت مسجد سلیمان – شاهین شهرداری بوشهر- ساعت ۱۷- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
پارس جنوبی جم– صنعت نفت آبادان- ساعت ۱۸- ورزشگاه تختی جم
پرسپولیس – پیکان تهران- ساعت ۱۹- ورزشگاه آزادی تهران

هفته هشتم
جمعه ۳ آبان ۹۸
ماشین‌سازی تبریز – نفت مسجد سلیمان- ساعت ۱۶- ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
شهر خودرو مشهد– گل گهرسیرجان- ساعت ۱۶:۱۰- ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد
فولاد مبارکه سپاهان– سایپا تهران- ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه نقش جهان اصفهان
استقلال تهران– پارس جنوبی جم- ساعت ۱۹- ورزشگاه آزادی تهران
پیکان تهران– ذوب آهن اصفهان- ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه شهداء شهر قدس
فولاد خوزستان – نساجی مازندران- ساعت ۱۷- ورزشگاه شهداء فولاد اهواز
صنعت نفت آبادان – تراکتور- ساعت ۱۸- ورزشگاه تختی آبادان
شاهین شهرداری بوشهر– پرسپولیس – ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر

هفتم نهم
چهارشنبه ۸ آبان ۹۸
نساجی مازندران– صنعت نفت آبادان- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
پنجشنبه ۹ آبان ۹۸
تراکتور – استقلال تهران- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه یادگار امام تبریز
نفت مسجد سلیمان – فولاد خوزستان- ساعت ۱۷- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
پرسپولیس – ماشین سازی تبریز- ساعت ۱۷:۴۵- ورزشگاه آزادی تهران
پارس جنوبی جم – فولاد مبارکه سپاهان- ساعت ۱۸- ورزشگاه تختی جم
جمعه ۱۰ آبان ۹۸
گل گهرسیرجان – پیکان تهران- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان
سایپا تهران – شهر خودرومشهد- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه پاس قوامین تهران
ذوب آهن اصفهان– شاهین شهرداری بوشهر- ساعت ۱۸- ورزشگاه فولاد شهر فولادشهر

هفته دهم
دوشنبه ۱۳ آبان ۹۸
استقلال تهران– صنعت نفت آبادان- ساعت ۱۷:۴۵- ورزشگاه آزادی تهران
سه شنبه ۱۴ آبان ۹۸
فولاد مبارکه سپاهان – تراکتور- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه نقش جهان اصفهان
فولادخوزستان – پرسپولیس – ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه شهداء فولاد اهواز
جمعه ۱۷ آبان ۹۸
پیکان تهران– سایپا تهران- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه شهداء شهر قدس
ماشین‌سازی تبریز– ذوب آهن اصفهان- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
شهر خودرو مشهد – پارس جنوبی جم- ساعت ۱۶- ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد
نفت مسجد سلیمان – نساجی مازندران- ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
شاهین شهرداری بوشهر – گل گهرسیرجان- ساعت ۱۷:۴۵- ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر

هفته یازدهم
پنجشنبه ۳۰ آبان ۹۸
گل گهرسیرجان – ماشین‌سازی تبریز- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان
سایپا تهران– شاهین شهرداری بوشهر- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه پاس قوامین تهران
ذوب آهن  اصفهان– فولادخوزستان- ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه فولاد شهر فولادشهر
پارس جنوبی جم – پیکان تهران- ساعت ۱۷:۴۵- ورزشگاه تختی جم
جمعه اول آذر ۹۸
نساجی مازندران– استقلال تهران- ساعت ۱۵:۱۵- ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
تراکتور – شهر خودرومشهد- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه یادگار امام تبریز
پرسپولیس – نفت مسجد سلیمان- ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه آزادی تهران
صنعت نفت آبادان – فولاد مبارکه سپاهان- ساعت ۱۸- ورزشگاه تختی آبادان

هفته دوازدهم
پنجشنبه ۷ آذر ۹۸
ماشین‌سازی تبریز– سایپا تهران- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
نفت مسجد سلیمان – ذوب آهن اصفهان- ساعت ۱۶:۴۰- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
پرسپولیس – نساجی مازندران- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه آزادی تهران

جمعه ۸ آذر ۹۸
پیکان تهران –تراکتور- ساعت ۱۵:۱۵- ورزشگاه شهداء شهر قدس
شهر خودرومشهد – صنعت نفت آبادان- ساعت ۱۵:۴۵- ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد
فولاد مبارکه سپاهان – استقلال تهران- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه نقش جهان اصفهان
شاهین شهرداری بوشهر– پارس جنوبی جم – ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر
فولاد خوزستان – گل گهرسیرجان- ساعت ۱۶:۴۰- ورزشگاه شهداء فولاد اهواز

هفته سیزدهم
چهارشنبه ۱۳ آذر ۹۸
سایپا تهران– فولادخوزستان- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه پاس قوامین تهران
پارس جنوبی جم – ماشین‌سازی تبریز- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه تختی جم
پنجشنبه ۱۴ آذر ۹۸
تراکتور– شاهین شهرداری بوشهر- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه یادگار امام تبریز
گل گهرسیرجان – نفت مسجد سلیمان- ساعت ۱۶- ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان
نساجی مازندران– فولاد مبارکه سپاهان- ساعت ۱۶- ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
استقلال تهران– شهر خودرومشهد- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه آزادی تهران
صنعت نفت آبادان – پیکان تهران- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه تختی آبادان
ذوب آهن اصفهان – پرسپولیس – ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه فولاد شهر فولادشهر

هفته چهاردهم
دوشنبه ۱۸ آذر ۹۸
ماشین سازی تبریز – تراکتور- ساعت ۱۵:۱۵- ورزشگاه یادگار امام تبریز
فولاد خوزستان – پارس جنوبی جم- ساعت ۱۶:۳۵- ورزشگاه شهداء فولاد اهواز
شهر خودرو مشهد– فولاد مبارکه  سپاهان- ساعت۱۷- ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد
ذوب آهن اصفهان– نساجی مازندران- ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه فولاد شهر فولادشهر
پیکان تهران – استقلال تهران – ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه شهداء شهر قدس
سه شنبه ۱۹ آذر ۹۸
شاهین شهرداری بوشهر– صنعت نفت آبادان- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر
نفت مسجد سلیمان – سایپا تهران- ساعت ۱۶:۳۵- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
پرسپولیس – گل گهرسیرجان- ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه آزادی تهران

هفته پانزدهم
جمعه ۲۲ آذر ۹۸
نساجی مازندران – شهرخودرومشهد- ساعت ۱۵- ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
تراکتور – فولاد خوزستان- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه یادگار امام تبریز
استقلال تهران– شاهین شهرداری بوشهر- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه آزادی تهران
پارس جنوبی جم– نفت مسجد سلیمان- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه تختی جم
فولاد مبارکه سپاهان – پیکان تهران- ساعت ۱۶:۴۰- ورزشگاه نقش جهان اصفهان
شنبه ۲۳ آذر ۹۸
گل گهر سیرجان– ذوب آهن اصفهان- ساعت ۱۶- ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان
صنعت نفت آبادان – ماشین‌سازی تبریز- ساعت ۱۶:۴۰- ورزشگاه تختی آبادان
سایپا تهران – پرسپولیس – ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه شهداء شهر قدس

هفته شانزدهم
پنجشنبه ۲۸ آذر ۹۸
پارس جنوبی جم- پرسپولیس – ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه  تختی جم
نساجی مازندران- گل گهرسیرجان- ساعت ۱۵ – ورزشگاه  شهید وطنی قائمشهر
تراکتور- نفت مسجد سلیمان- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه  یادگار امام تبریز
سایپا تهران- ذوب آهن اصفهان – ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه  پاس قوامین تهران
استقلال تهران- ماشین‌سازی تبریز- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه  آزادی تهران
شهرخودرو مشهد- پیکان تهران- ساعت ۱۵:۴۵- ورزشگاه  امام رضا(ع) مشهد
فولاد مبارکه سپاهان- شاهین شهرداری بوشهر- ساعت ۱۶:۲۵- ورزشگاه  نقش جهان اصفهان
صنعت نفت آبادان- فولاد خوزستان- ساعت ۱۶:۴۰- ورزشگاه  تختی آبادان

هفته هفدهم
جمعه ۶ دی ۹۸
پرسپولیس – تراکتورسازی تبریز- ساعت ۱۵- ورزشگاه آزادی تهران
پیکان تهران- نساجی مازندران- ساعت ۱۵- ورزشگاه شهداء شهر قدس
ماشین‌سازی تبریز- فولاد مبارکه سپاهان- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
نفت مسجد سلیمان- صنعت نفت آبادان- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
گل گهرسیرجان- سایپاتهران- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان
ذوب آهن اصفهان- پارس جنوبی جم- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه فولاد شهر فولادشهر
شاهین شهرداری بوشهر- شهرخودرو مشهد  – ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه  شهید مهدوی بوشهر
فولادخوزستان- استقلال تهران- ساعت ۱۷:۴۵- ورزشگاه شهداء فولاد اهواز

هفته هجدهم
جمعه یازده بهمن ۹۸
پارس جنوبی جم- گل گهرسیرجان –  ورزشگاه تختی جم
فولاد مبارکه سپاهان- فولاد خوزستان – ورزشگاه نقش جهان اصفهان
نساجی مازندران- سایپا تهران  – ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
تراکتور- ذوب آهن اصفهان- ورزشگاه یادگار امام تبریز
پیکان تهران- شاهین شهرداری بوشهر- ورزشگاه شهداء شهر قدس
شنبه ۱۲ بهمن ۹۸
صنعت نفت آبادان- پرسپولیس – ورزشگاه تختی آبادان
یکشنبه ۱۳ بهمن ۹۸
شهر خودرومشهد- ماشین‌سازی تبریز- ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد
استقلال تهران- نفت مسجد سلیمان- ورزشگاه آزادی تهران

هفته نوزدهم
چهارشنبه ۱۶ بهمن ۹۸
نفت مسجد سلیمان- فولاد مبارکه سپاهان- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
پنجشنبه ۱۷ بهمن ۹۸
پرسپولیس – استقلال تهران- ورزشگاه آزادی تهران
فولادخوزستان- شهر خودرو مشهد- ورزشگاه شهداء فولاد اهواز
جمعه ۱۸ بهمن ۹۸
سایپاتهران- پارس جنوبی جم- ورزشگاه پاس قوامین تهران
ماشین‌سازی تبریز- پیکان تهران- ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
شاهین شهرداری بوشهر- نساجی مازندران – ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر
ذوب آهن اصفهان- صنعت نفت آبادان- ورزشگاه فولاد شهر فولادشهر
گل گهرسیرجان- تراکتور- ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان

هفته بیستم
جمعه ۲ اسفند ۹۸
تراکتور- سایپاتهران- ورزشگاه یادگار امام تبریز
صنعت نفت آبادان- گل گهرسیرجان- ورزشگاه تختی آبادان
شاهین شهرداری بوشهر- ماشین‌سازی تبریز- ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر
پیکان تهران- فولاد خوزستان- ورزشگاه شهداء شهر قدس
نساجی مازندران- پارس جنوبی جم- ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
شنبه ۳ اسفند ۹۸
استقلال تهران- ذوب آهن اصفهان- ورزشگاه آزادی تهران
شهر خودرومشهد- نفت مسجد سلیمان – ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد
یکشنبه ۴ اسفند ۹۸
فولاد مبارکه سپاهان- پرسپولیس – ورزشگاه نقش جهان اصفهان

هفته بیست و یکم
چهارشنبه ۷ اسفند ۹۸
گل گهرسیرجان- استقلال تهران- ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان
پنجشنبه ۸ اسفند ۹۸
ذوب آهن اصفهان- فولاد مبارکه سپاهان- ورزشگاه فولاد شهر فولادشهر
نفت مسجد سلیمان- پیکان تهران- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
پرسپولیس – شهر خودرو مشهد- ورزشگاه آزادی تهران
جمعه ۹ اسفند ۹۸
پارس جنوبی جم- تراکتور- ورزشگاه تختی جم
فولاد خوزستان- شاهین شهرداری بوشهر- ورزشگاه شهداء فولاد اهواز
ماشین‌سازی تبریز- نساجی مازندران- ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
سایپا تهران- صنعت نفت آبادان – ورزشگاه پاس قوامین تهران

هفته بیست و دوم
جمعه ۱۶ اسفند ۹۸
تراکتور- نساجی مازندران- ورزشگاه یادگار امام تبریز
شاهین شهرداری بوشهر- نفت مسجد سلیمان- ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر
فولادخوزستان- ماشین سازی تبریز- ورزشگاه شهداء فولاد اهواز
شنبه ۱۷ اسفند ۹۸
صنعت نفت آبادان- پارس جنوبی جم – ورزشگاه تختی آبادان
پیکان تهران- پرسپولیس  – ورزشگاه شهداء شهر قدس
یکشنبه ۱۸ اسفند ۹۸
شهر خودرو مشهد- ذوب آهن اصفهان- ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد
استقلال تهران- سایپا تهران- ورزشگاه آزادی تهران
فولاد مبارکه سپاهان- گل گهرسیرجان- ورزشگاه نقش جهان اصفهان

هفته بیست و سوم
پنجشنبه ۲۲ اسفند ۹۸
نفت مسجد سلیمان- ماشین‌سازی تبریز- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
پرسپولیس – شاهین شهرداری بوشهر- ورزشگاه آزادی تهران
نساجی مازندران- فولاد خوزستان – ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
جمعه ۲۳ اسفند ۹۸
تراکتور- صنعت نفت آبادان- ورزشگاه یادگار امام تبریز
ذوب آهن اصفهان- پیکان تهران- ورزشگاه فولاد شهر فولادشهر
پارس جنوبی جم- استقلال تهران- ورزشگاه تختی جم
گل گهرسیرجان- شهر خودرو مشهد – ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان
سایپا تهران- فولاد مبارکه سپاهان- ورزشگاه پاس قوامین تهران

هفته بیست و چهارم
دوشنبه ۲۶ اسفند ۹۸
فولاد خوزستان- نفت مسجد سلیمان – ورزشگاه  شهداء فولاد اهواز
ماشین سازی تبریز- پرسپولیس – ورزشگاه  بنیان دیزل تبریز
چهارشنبه ۲۸ اسفند ۹۸
استقلال تهران- تراکتور – ورزشگاه  آزادی تهران 
شاهین شهرداری بوشهر- ذوب آهن اصفهان – ورزشگاه  شهید مهدوی بوشهر
پیکان تهران- گل گهرسیرجان – ورزشگاه  شهداء شهر قدس
فولاد مبارکه سپاهان- پارس جنوبی جم – ورزشگاه  نقش جهان اصفهان
صنعت نفت آبادان- نساجی مازندران – ورزشگاه  تختی آبادان
شهر خودرومشهد- سایپا تهران – ورزشگاه  امام رضا(ع) مشهد

هفته بیست و پنجم
پنجشنبه ۱۴ فروردین ۹۹
تراکتور- فولاد مبارکه سپاهان – ورزشگاه یادگار امام تبریز
صنعت نفت آبادان- استقلال تهران– ورزشگاه تختی آبادان
پرسپولیس – فولادخوزستان– ورزشگاه آزادی تهران
پارس جنوبی جم- شهر خودرو مشهد– ورزشگاه تختی جم
جمعه ۱۵ فروردین ۹۹
ذوب آهن اصفهان- ماشین‌سازی تبریز– ورزشگاه فولاد شهر فولادشهر
گل گهرسیرجان- شاهین شهرداری بوشهر– ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان
نساجی مازندران- نفت مسجد سلیمان – ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
سایپا تهران- پیکان تهران– ورزشگاه پاس قوامین تهران

هفته بیست و ششم
جمعه ۲۲ فرودین  ۹۹
فولادخوزستان- ذوب آهن  اصفهان – ورزشگاه شهداء فولاد اهواز
ماشین‌سازی تبریز- گل گهرسیرجان – ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
شاهین شهرداری بوشهر- سایپا تهران – ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر
پیکان تهران- پارس جنوبی جم – ورزشگاه تختی جم
شنبه ۲۳ فرودین ۹۹
شهر خودرومشهد- تراکتور– ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد
استقلال تهران- نساجی مازندران– ورزشگاه آزادی تهران
نفت مسجد سلیمان- پرسپولیس– ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
فولاد مبارکه سپاهان- صنعت نفت آبادان– ورزشگاه نقش جهان اصفهان

هفته بیست و هفتم
پنجشنبه ۲۸  فروردین ۹۹
استقلال تهران- فولاد مبارکه سپاهان– ورزشگاه آزادی تهران
نساجی مازندران- پرسپولیس– ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
صنعت نفت آبادان- شهر خودرومشهد – ورزشگاه تختی آبادان
 جمعه ۲۹ فروردین ۹۹
تراکتور- پیکان تهران – ورزشگاه یادگار امام تبریز
ذوب آهن اصفهان- نفت مسجد سلیمان – ورزشگاه فولاد شهر فولادشهر
گل گهرسیرجان- فولاد خوزستان– ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان
پارس جنوبی جم- شاهین شهرداری بوشهر – ورزشگاه تختی جم
سایپا تهران- ماشین سازی تبریز– ورزشگاه پاس قوامین تهران

هفته بیست و هشتم
جمعه ۵ اردیبهشت ۹۹
نفت مسجد سلیمان- گل گهرسیرجان– ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
فولادخوزستان- سایپا تهران– ورزشگاه شهداء فولاد اهواز
ماشین‌سازی تبریز- پارس جنوبی جم – ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
پیکان تهران- صنعت نفت آبادان– ورزشگاه شهداء شهر قدس
شاهین شهرداری بوشهر- تراکتور– ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر
شنبه ۶ اردیبهشت ۹۹
فولاد مبارکه سپاهان- نساجی مازندران– ورزشگاه نقش جهان اصفهان
پرسپولیس – ذوب آهن اصفهان– ورزشگاه آزادی تهران
شهر خودرومشهد- استقلال تهران– ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد

هفته بیست و نهم
پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۹
تراکتور- ماشین‌سازی تبریز – ورزشگاه یادگار امام تبریز
نساجی تهران- ذوب آهن اصفهان–   ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
استقلال تهران- پیکان تهران– ورزشگاه تهران
گل گهرسیرجان- پرسپولیس– ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان
سایپا تهران- نفت مسجد سلیمان –ورزشگاه پاس قوامین تهران
صنعت نفت آبادان- شاهین شهرداری بوشهر- ورزشگاه تختی آبادان
فولاد مبارکه  سپاهان- شهر خودرو مشهد–ورزشگاه نقش جهان اصفهان
پارس جنوبی جم- فولاد خوزستان– ورزشگاه تختی جم

هفته سی‌ام
 یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۹۹
فولاد خوزستان- تراکتور- ورزشگاه شهداء فولاد اهواز
ذوب آهن اصفهان- گل گهر سیرجان- ورزشگاه فولاد شهر فولادشهر
شاهین شهرداری بوشهر- استقلال تهران- ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر
نفت مسجد سلیمان- پارس جنوبی جم- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
پیکان تهران- فولاد مبارکه سپاهان- ورزشگاه شهداء شهر قدس
شهرخودرومشهد- نساجی مازندران- ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد
پرسپولیس – سایپا تهران – ورزشگاه آزادی تهران
ماشین‌سازی تبریز- صنعت نفت آبادان- ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

انتهای پیام/


Source link

پایگاه اطلاع رسانی آناج – مراسم عزاداری ماه محرم در بازار تاریخی تبریز

عزاداری در بازار سنتی و تاریخی تبریز از هشتم محرم هر سال آغاز شده و تا سومین روز شهادت حضرت امام حسین(ع) ادامه دارد. هیئات مختلف تبریزی در بازار سرپوشیده به عزاداری پرداخته و بازاریان نیز در طول این پنج روز از این هیأت‌ها پذیرایی می‌کنند.

تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱۴:۴۹


Source link

دانشگاه تبریز هشتمین دانشگاه کشور در رتبه‌بندی تایمز/ افزایش بیش از ۱۰ برابری جذب دانشجویان خارجی

دانشگاه تبریز هشتمین دانشگاه کشور در رتبه‌بندی تایمز/ افزایش بیش از ۱۰ برابری جذب دانشجویان خارجی

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز گفت: دانشگاه تبریز در رتبه‌بندی جدید تایمز از بین ۴۰ دانشگاه کشور به عنوان هشتمین دانشگاه انتخاب شده و رتبه چهار علوم محیطی و جغرافیایی، رتبه هفتم رشته مهندسی و رتبه چهار حوزه آب را به خود اختصاص داده است.

به گزارش آناج به نقل از ایسنا،اصغر عسگری با اشاره به رتبه‌بندی جدید تایمز که چند روز پیش اعلام شد، اظهار کرد: داده‌های این رتبه‌بندی مربوط به سال ۲۰۱۷ بوده و نتایج رتبه‌بندی‌ دانشگاه‌های مختلف معمولا هر دو سال یک بار اعلام می‌شود. 

  وی اضافه کرد: دانشگاه‌های مختلف در رتبه‌بندی تایمز طبق پنج پارامتر آموزشی، پژوهشی، ارجاعات، درآمدهای صنعتی و ارتباطات بین‌المللی دسته‌بندی می‌شوند که دانشگاه تبریز از میان این شاخص‌ها جایگاه ۵۱۲ ارتباط با صنعت و آموزش در جهان را به خود اختصاص داده است. 

  

وی بیان کرد: امتیاز دانشگاه تبریز در حوزه ارتباطات بین‌الملل کم‌تر بوده که این نیز به شرایط خاص جذب اعضای هیات علمی خارجی و دانشجویان خارجی بازمی‌گردد که در مورد کل کشور صدق می‌کند. 

  

عسگری اظهار کرد: در طول دو سال گذشته اقدامات خوبی در زمینه ارتباطات بین‌الملل به ویژه جذب دانشجویان خارجی در دانشگاه تبریز انجام شده است و جذب این دانشجویان از حدود ۴۰ نفر در سال ۲۰۱۷ به حدود ۵۰۰ دانشجو رسیده و رشد بیش از ۱۰ برابری داشته است که با این روند در رتبه‌بندی‌های بعدی در این پارامتر نیز امتیاز خوبی کسب می‌کنیم. 

  

وی ادامه داد: برخی دانشگاه‌های کوچک‎تر در رتبه‌بندی جدید تایمز از امتیازات بالاتری برخوردار هستند که این نیز به تعداد کم اعضای هیات علمی و دانشجویان و در نتیجه ارجاعات زیاد این مراکز علمی بازمی‌گردد، امتیازات دانشگاه‌های مادر مانند دانشگاه تبریز و تهران در مجموع نزدیک به استاندارد و نرمال است.

  

وی خاطرنشان کرد: در این رتبه‌بندی، آموزش، پژوهش و ارجاع هر یک سهم ۳۰ درصدی، درآمدهای صنعتی، سهم دو و نیم درصدی و ارتباطات بین‌الملل سهم هفت و نیم درصدی داشته و آموزش شامل خرده مقیاس‌هایی مانند اعتبارات آموزشی، تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی، اعضای هیات علمی، درآمدهای آموزشی و نسبت استاد به دانشجو است. 

  

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز تاکید کرد: تعداد مقالات به ازای هر هیات علمی، درآمدها و اعتبارات پژوهشی، ارجاعات و درآمدهای صنعتی از جمله خرده مقیاس‌های حوزه پژوهش و تعداد اعضای هیات علمی خارجی و دانشجویان غیرایرانی و تعداد مقالات مشترک با اساتید خارجی جزو خرده مقیاس‌های حوزه ارتباطات بین‎الملل هستند و این حوزه صرفا به انعقاد تفاهم نامه اشاره ندارد. 

  

وی در پایان با اشاره به جایگاه دانشگاه تبریز در بین دانشگاه‌های جامع کشور خاطرنشان کرد: بدون احتساب دانشگاه‌های علوم پزشکی و صنعتی کشور، دانشگاه تبریز سومین رتبه را در بین دانشگاه‎های جامع به خود اختصاص داده است. 

 

انتهای پیام/


Source link